искане на информация

Изграждане на собствен характер

Изграждане на собствен характер

1. Училищата на Фондация „Ареналес” са образователни центрове с нестопанска цел, които предоставят на своите ученици цялостно обучение в атмосфера на лична свобода и лична отговорност, според принципите, описани по-долу.

2. Училищата на „Ареналес” са отворени за всички желаещи да получат предлаганото от нас образование без дискриминация по идеологически, религиозен, социален, икономически или други признаци.

3. Образованието е отговорност и неотменимо право на родителите. Нашите училища си сътрудничат с тях във възпитанието на техните деца, без да ги изместват. Родителите приемат свободно  характера на училището, когато подават молба за записване на децата си.

4. За да има положителни резултати от възпитателната работа, възпитанието, което учениците получават вкъщи и в училище трябва да бъдат съгласувани. Затова подкрепяме близкото сътрудничество с родителите и им осигуряваме помощ, за да подобрят работата си като първи възпитатели на своите деца.

5. Различните нива и цикли на обучението са в последователност и със съдържание, каквито се изискват от действащото законодателство и се допълват от подходящи дейности, за да се постигне цялостна подготовка, която да обхване всички страни: човешка, духовна, гражданска, обществена, спортна, свързана с изкуствата и др.

6. За нашите училища са характерни следните основни черти на образование:

   а. Подкрепяме изработването на собствена преценка и разумно използване на личната свобода.

   б. Осигуряваме хуманитарна подготовка и широка обща култура, основана на всеобщото разбиране за човека и историята.

   в. Възпитаваме в солидарност, обществени и граждански добродетели, учим децата да действат свободно и отговорно при изпълнение на извънучебните задачи, в дух на служба на другите.

   г. Поощряваме личната зрялост, щедростта, уважението към околните, откровеността, връзката с реалния живот, трудолюбието и спортния дух.

   e. Създаваме култура на усилията, които помагат на всеки да получи възможно най-голямо развитие на своите заложби и способности.

   ж. Поощряваме практическите умения, като ред, точност, чистота и внимателно отношение към материалните неща, а също деликатност и сърдечност в отношенията.

7. Училищата на „Ареналес” предоставят индивидуализирано образование за всички свои ученици, така че всеки да получи възможно най-голямо развитие на своите способности и наклонности, да изгради собствена преценка, за да взима своите решения свободно и отговорно.

Всички ученици получават индивидуални съвети от личния си наставник, който провежда също така редовни срещи и разговори с родителите, за да определят съвместно възпитателните цели. Целта е всеки ученик с помощта на своите родители и учители да определи и да развие свой собствен проект за личностно усъвършенстване. Наставникът помага на всеки ученик да опознае себе си, да се възползва по най-добрия начин от свободата си, да положи усилия за постигане на най-добри резултати в учението и в живота в училище и в семейството.

8. Ръководството на всяко училище отговаря за организацията и провеждането на учебната и възпитателната дейност и следи, цялата образователна общност да допринася за развитието на образователния проект, описан в общи линии в настоящия „Собствен характер”, и избран свободно от родителите.

9. Поощрява се активното участие на родителите в дейностите на училището, в атмосфера на приятелство и взаимно доверие.

10. Образователната и възпитателна задача на преподавателите се изпълнява съгласно принципите на образователната дейност на „Ареналес” и организацията на учебната дейност и на училището, предвидена от ръководството на обучителния център.

11. Училищата на „Ареналес” организират курсове и подходящи дейности за постоянно обучение на учителите и останалия персонал на центъра.

12. Персоналът, който не е свързан с преподаване, допринася значително за добрата работа на училището. Затова този персонал доброволно и отговорно подпомага прилагането на приципите на собствения характер.

13. Учениците трябва да се държат положително, с уважение към учителите и своите съученици и да им помагат.

14. Правилата на учебна дисциплина, които се съдържат в Правилника на училището, трябва да се спазват от всички. Те са необходимата средство за осигуряването на училищното съжителство и за развитието на личната отговорност.

Чести въпроси

Какво ни идентифицира?

Ние сме училище, което принадлежи към образователната мрежа Arenales. Тук търсим академични постижения, но също и човешки постижения, защото добрият човек обикновено е добър професионалист. Ето защо уважението към другите, към себе си, към добре свършената работа са човешки и християнски ценности, които възпитаваме у нашите ученици ръка за ръка с техните родители. Имаме амбициозната цел да служим на обществото, семействата и учениците.

Какво означава, че училището принадлежи на Arenales Red Educativa?

В момента мрежата се състои от повече от 30 образователни центъра, разпределени по целия свят. Всички те приемат модел на компетенции и ценности, наречен IAM (иновация, автономия, менторство). Точно както включва кодекса на добрите практики, вътрешните правила и плана за равенство. Всички те са документи, които произхождат от години опит и се стремят да гарантират справедливост, приобщаване и равенство.

Какво представлява IAM моделът?

IAM е програма за трансформация, с която се стремим да бъдем авангардни образователни центрове през 21 век. Тази програма е разделена на три основни оси: Иновации: ние се стремим да бъдем отворена организация в постоянна комуникация със света, в който живеем. Автономия: ние помагаме на всеки наш ученик да поеме контрол над живота си, да бъде самостоятелен човек. Наставничество: всеки е главният герой на собственото си образование и в същото време си сътрудничи с тези на другите.

Как се прилага програмата IAM в училище?

Innovación: Чрез инициативата iPad се постига интегрирането на технологиите в образованието. Както и план за развитие на дигитална учебна програма „Мобилно обучение“ през всички етапи. Autonomía: Ние насърчаваме обучението по меки умения: развитие на публично говорене, лидерски умения, развитие на емоционално мислене, творческо мислене и първа помощ и др. Mentoring: Чрез лични уроци между учителя и ученика, да им помогнем да опознаят себе си по-добре, да развият социални умения, да се възползват от талантите си, да изградят самочувствието си и да бъдат щастливи независимо.

Инфо: 02 / 996 4059

Имаме вратите си отворени за вас: искаме да се срещнем с вас, да ви покажем съоръженията и да ви покажем образователния проект.За да направите това, попълнете формуляра и организирайте посещение или ни попитайте какво искате.